• winkelwagen

Ruim 300 soorten planten en heersters met zorg gekweekt!

Volg ons
  • Home
  • Informatie over de AVG

Informatie over de AVG

Acties Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG
De Nollestee is zich bewust van de gevolgen die de AVG met zich meebrengt. Het waarborgen van een bewuste omgang met persoonsgegevens staat bij ons hoog in het vaandel.
Toch zijn er enkele acties die getroffen moeten worden gezien de aankomende AVG. Hieronder is in een stappenplan weergeven welke acties getroffen worden of getroffen zijn om persoonsgegevens die door de zorgboerderij worden verwerkt te beschermen.

Voor welke doelen verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken als Nollestee persoonsgegevens om de juiste zorg te kunnen bieden.
Deze zorg kan bij iedere persoon verschillen, ieder persoon is immers uniek.

Op grond van welke rechtsgrondslag verwerken wij gegevens?
-          De betrokken heeft toestemming gegevens voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
-          De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van ander natuurlijke persoon te beschermen.

Wij zijn ons bewust dat de deelnemers en ouder/verzorgers toestemming moeten geven voor de verwerking van persoonsgegevens.
Wij zullen toestemming vragen aan de deelnemers en ouder/verzorgers voor  de verwerking van hun gegevens.
In het vervolg zal deze toestemming voorafgaand aan het intakegesprek worden gevraagd. Wel zullen wij de ouders erop attenderen dat toestemming noodzakelijk is voor het bieden van zorg voor de deelnemer.

Tevens zijn wij ons bewust dat wij handelen met bijzondere persoonsgegevens.
Deze verwerking is noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of andere natuurlijke personen.
Het is voor ons noodzakelijk om de juiste gezondheidsgegevens te verwerken om de deelnemers de juiste zorg te bieden.
Wij weten dat wij in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens mogen verwerken en zullen, waar mogelijk, ook minimaal bijzondere persoonsgegevens verwerken.

Stappenplan voorbereiding AVG
1.       Bewustwording en maatregelen
De AVG vraagt diverse acties, maar de basis voor het uitvoeren en medewerking van de acties voor de AVG is de bewustwording.
Allereerst maken wij ons personeel van de zorgboerderij bewust hoe zij veilig om moeten gaan met persoonsgegevens. Tevens ondernemen wij diverse acties:

-          Gegevensverwerking gebeurt rechtmatig, behoorlijk en transparant.
-          Bij een intakegesprek en anderen gesprekken zaal niet worden gevraagd naar onnodige gevoelige persoonsgegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het BSN-nummer.
-          Bij een intakegesprek en andere gesprekken verwerken wij alleen persoonsgegevens wanneer deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het aanbieden van de dagbesteding. (het doel)
-          Het personeel zal niet langer bij dossiers van de deelnemers kunnen. Personeel kan alleen inloggen in ZilliZ, dit is een beveiligd rapportage systeem waarin gerapporteerd wordt en met doelen gewerkt.
-          Personeelsdossiers worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
-          De gegevens worden zo nodig geactualiseerd, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een verhuizing.
-          De ouders/verzorgers van de deelnemers zullen een brief ontvangen waarin de maatregelen van de nieuwe AVG worden voorgelegd. In deze brief zullen verder de rechten van de deelnemers met betrekking tot hun gegevens worden vermeld, hierbij worden de volgende rechten benoemd:

o   Recht op inzage;

o   Recht op correctie en verwijdering;

o   Recht op dataportabiliteit.

-          De ouders/verzorgers zullen tijdens de ouderavond gewezen worden op de brief over rechten van betrokkenen.

-          Het personeel zal worden ingelicht over de AVG, tevens wordt hen diverse handvatten geboden om rechtmatig te handelen met persoonsgegevens.

-          Het personeel zal worden ingelicht welke acties ondernomen moeten worden wanneer sprake is van een datalek.

-          Dossiers worden opgeborgen in een kast die op slot zit en alleen kan worden opengemaakt door de medewerkers.

2.       Verwerkingsregister
Als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens zijn wij verplicht om een verwerkingsregister bij te houden.
Er zal een overzicht gemaakt worden van de gegevens die worden verwerkt door ons als zorgboerderij. De volgende elementen worden opgenomen in het verwerkingsregister:

-          Onze naam en contactgegevens

-          Contactgegevens van alle verwerkingsverantwoordelijken namens wie u gegevensverwerkingen uitvoert

-          Indien van toepassing, de contactgegevens van uw vertegenwoordiger en/of de contactgegevens van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke

-          De categorieën van verwerkingen die wij voor de afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken uitvoeren

-          Documenten waarmee de passende waarborgen die worden getroffen inzichtelijk zijn

-          Indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische

beveiligingsmaatregelen.

3.       Verwerkersovereenkomst
In veel gevallen bieden verwerkers die persoonsgegevens van de deelnemers verwerken ons een verwerkersovereenkomst aan.
Toch zullen wij zelf een verwerkersovereenkomst opmaken die gebruikt kan worden wanneer de wederpartij geen verwerkersovereenkomst heeft.
De volgende elementen worden in onze verwerkersovereenkomst opgenomen.

-          Het onderwerp en de duur van de verwerking

-          De aard en het doel van de verwerking

-          Het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen

-          De rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke.

Nieuwsarchief

» 13-08-2019Stichting Nollestee krijgt ANBI status
» 05-07-2019Keurmerk verlengd
» 10-06-2019Bijen en vlinders
» 28-05-2019Openingstijden in week 22
» 04-04-2019Week van Zorg en Groen
» 18-03-2019Nollestee VOF is nu stichting Nollestee
» 07-12-2018De Nollestee is erkend leerbedrijf
» 23-08-2018Informatie over de AVG
» 10-04-2018Nollestee staat zaterdag 14 april op fair van de Oase in Ouddorp
» 06-04-2018De winkel is weer open
» 15-03-2018Jaarverslag goedgekeurd
» 03-02-2018Onderhoud aan webwinkel
» 05-10-2017De Nollestee vernieuwd keurmerk zorgboeren door goede audit
» 04-08-2017Nieuwe webshop